slide
slide
slide
slide

W sporcie

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

(Dz. U. z dnia 15 lipca 2010 r.)

 (wybrane przepisy)

Rozdział 1. – Przepisy ogólne

 Art. 1.       Ustawa określa zasady uprawiania i organizowania sportu.

Art. 2.

1.         Sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach

2.         Sport wraz z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją ruchową składają się na kulturę fizyczną

Rozdział 2. – Kluby sportowe i związki sportowe

Rozdział 3. – Polski związek sportowy

Rozdział 4. – Nadzór nad polskim związkiem sportowym

Rozdział 5. – Narodowy ruch olimpijski

Rozdział 6. – Wspieranie sportu przez organy władzy publicznej

 Art. 29.

4.         Z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia, są finansowane koszty opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w sportach olimpijskich i paraolimpijskich.

5.         Koszty wydania orzeczenia lekarskiego …  w stosunku do zawodników, którzy nie ukończyli 23 lat i nie otrzymują wynagrodzenia w związku z uprawianiem sportu, są finansowane ze środków publicznych na zasadach określonych przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Rozdział 7. – Bezpieczeństwo w sporcie

 Art. 37.

1.         Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy jest obowiązany do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w tym współzawodnictwie

2.         Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia, kwalifikacje lekarzy uprawnionych do wydawania orzeczeń lekarskich, o których mowa w ust. 1, a także zakres wymaganych badań lekarskich, uwzględniając specyfikę współzawodnictwa sportowego

Rozdział 8. – Kwalifikacje zawodowe w sporcie

Rozdział 9. – Zwalczanie dopingu w sporcie

 Art. 43.

1.         Za doping w sporcie uznaje się:

 1)     obecność substancji zabronionej lub jej metabolitów lub markerów w próbce fizjologicznej osoby uczestniczącej lub przygotowującej się do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym;

 2)     użycie, usiłowanie użycia, pomocnictwo lub podżeganie do użycia przez osobę uczestniczącą lub przygotowującą się do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym substancji zabronionej lub metody zabronionej;

3)     posiadanie w związku z uczestnictwem lub przygotowaniem do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym substancji zabronionej lub przyrządów umożliwiających stosowanie metody zabronionej;

4)     podanie lub usiłowanie podania substancji zabronionej oraz udział w przygotowaniu lub zastosowaniu metody zabronionej w związku z uczestnictwem lub przygotowaniem do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym;

5)     utrudnianie lub udaremnianie kontroli dopingowej lub manipulowanie jej przebiegiem;

6)     wprowadzanie do obrotu substancji zabronionych lub przyrządów umożliwiających stosowanie metody zabronionej albo uczestniczenie w takim obrocie

 2.         Dopingiem w sporcie nie jest zachowanie jeżeli jest ono uzasadnione celem leczniczym, a zawodnik otrzymał zgodę Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie na stosowanie określonej substancji zabronionej lub metody zabronionej…

3.         Substancją zabronioną jest substancja mogąca służyć poprawie wyniku sportowego, której użycie pozostaje w sprzeczności z uczciwością rywalizacji sportowej, określona w załączniku nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r.

4.         Metodą zabronioną jest działanie mogące służyć poprawie wyniku sportowego, pozostające w sprzeczności z uczciwością rywalizacji sportowej…

5.         Substancją lub metodą zabronioną jest także substancja lub działanie utrudniające wykrycie substancji lub metody …

6.         Podmioty prowadzące działalność sportową, w szczególności polskie związki sportowe, realizują odpowiedzialność dyscyplinarną za stosowanie dopingu w sporcie w zakresie określonym w ich regulaminach

Art. 44.

1.         Organem właściwym do zwalczania dopingu w sporcie jest Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie

2.         W skład Komisji wchodzi przewodniczący oraz 10 członków, których powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej spośród osób wykonujących zawody w dziedzinach: medycyny, sportu, etyki, biologii lub prawa i dających rękojmię prawidłowego wykonywania zadań Komisji.

3.         Kandydatem na członka Komisji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4.         Kadencja przewodniczącego i członków Komisji trwa 4 lata.

Art. 45. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej może udzielić dotacji celowejInstytutowi Sportu w Warszawie na zadania związane z utrzymaniem akredytacji Światowej Agencji Antydopingowej oraz zakup sprzętu służącego do przeprowadzania badań antydopingowych.

Rozdział 10. – Przepisy karne

Rozdział 11. – Zmiany w przepisach obowiązujących

 Art. 58.           W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wprowadza się następujące zmiany:

           Przedszkola są obowiązane do prowadzenia zajęć rozwijających sprawność fizyczną dzieci poprzez zapewnienie udziału w zajęciach ruchowych, grach i zabawach

           Szkoły, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, są obowiązane do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego.

Obowiązkowy wymiar zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i uczniów gimnazjów wynosi 4 godziny lekcyjne, a dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych3 godziny lekcyjne, w ciągu tygodnia

Art. 74.           W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych … wprowadza się następujące zmiany:

Art. 27. 8. Świadczenia na rzecz zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom i wczesnego wykrywania chorób obejmują … wykonywanie badań z zakresu medycyny sportowej obejmujących dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, którzy nie otrzymują wynagrodzenia w związku z uprawianiem sportu.

Rozdział 12. – Przepisy przejściowe i końcowe

 Tracą moc:

1)         ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675), z wyjątkiem art. 43

2)         ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298)


Gabinet Medycyny i Kardiologii Sportowej – dr n. med Zbigniew Krenc
medycyna sportowa, lekarz sportowy Łódź